UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem
< Powrót do rekrutacja śródroczna

Logopedia

Na kierunku Logopedia prowadzone są studia pierwszego stopnia (licencjackie) w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym). Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.

50

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą Nr 206/2017 z dnia 25 maja 2017 r. pozytywnie zaopiniowało wniosek Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku o nadanie Wydziałowi Nauk Pedagogicznych uprawnień do prowadzenia na kierunku Logopedia kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Podstawą opinii jest pozytywna ocena przedstawionej koncepcji i programu kształcenia, w szczególności efektów kształcenia właściwych dla profilu praktycznego oraz sposobu ich weryfikacji, warunków w jakich proces kształcenia będzie realizowany, oraz możliwość zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia. Wniosek spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1596).

 

Proponowane specjalności

 • Logopedia przedszkolna
 • Logopedia szkolna

 

Warunki przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia

 • Złożenie kompletu dokumentów w Dziekanacie Wydziału Nauk Pedagogicznych KSW we Włocławku w terminie do dnia 15 lutego 2018 r.
 • Dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia w wysokości 85 zł na poniższe konto Uczelni (opłata rekrutacyjna pokrywa koszt postępowania kwalifikacyjnego i nie podlega zwrotowi), która została określona w Zarządzeniu Rektora Nr 14/2017 z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku w roku akademickim 2017/2018.
 • Opłata wpisowa na studia wynosi 0 zł.
 • Uruchomienie poszczególnych specjalności uzależnione jest od odpowiedniej liczby osób - decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych.
 • Nabór na studia prowadzony jest do wypełnienia limitu miejsc określonego w Zarządzeniu Rektora Nr 9/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku w roku akademickim 2017/2018.

 

Warunki przyjęcia na studia niestacjonarne pierwszego stopnia

 • Złożenie kompletu dokumentów w Dziekanacie Wydziału Nauk Pedagogicznych KSW we Włocławku w terminie do dnia 15 lutego 2018 r.
 • Dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia w wysokości 85 zł na poniższe konto Uczelni (opłata rekrutacyjna pokrywa koszt postępowania kwalifikacyjnego i nie podlega zwrotowi), która została określona w Zarządzeniu Rektora Nr 14/2017 z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku w roku akademickim 2017/2018.
 • Opłata wpisowa na studia wynosi 0 zł.
 • Uruchomienie poszczególnych specjalności uzależnione jest od odpowiedniej liczby osób - decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych.
 • Nabór na studia prowadzony jest do wypełnienia limitu miejsc określonego w Zarządzeniu Rektora Nr 9/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku w roku akademickim 2017/2018.

 

Wymagane dokumenty

 • podanie do J.M. Rektora według wzoru Uczelni - dostępne w Dziekanacie Wydziału Nauk Pedagogicznych KSW we Włocławku  lub do pobrania TUTAJ (należy kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać polecenie "zapisz element docelowy jako..."),
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 3 jednakowe, aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata na studia,
 • kopia zaświadczenia od logopedy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy z punktu widzenia prawidłowości aparatu i funkcji głosowych, słuchowych i artykulacyjnych do pobrania w Dziekanacie Wydziału Nauk Pedagogicznych, lub TUTAJ
 • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów na studia),
 • kopia dowodu osobistego (obie strony), a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,
 • kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów) na numer konta

Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, I Oddział we Włocławku

57 9550 0003 2001 0070 4777 0001

 

Gdzie pobierać formularze, uzyskać więcej informacji oraz składać dokumenty

Dziekanat Wydziału
Nauk Społecznych i Technicznych
Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
ul. Okrzei 94 A, pokój nr 2
87-800 Włocławek
tel.: 
660 714 479
660 718 341
734 413 417
e-mail: wnsit@ksw.wloclawek.pl 

Godziny pracy:

poniedziałek - godz. 08.00 - 15.00
wtorek - godz. 08.00 - 15.00
środa - godz. 10.00 - 17.00
czwartek - godz. 08.00 - 15.00
piątek - godz. 08.00 - 15.00
soboty zjazdowe - 08.00-14.00

 

Krótka charakterystyka proponowanych specjalności

Logopedia przedszkolna

Absolwent kierunku Logopedia na specjalności Logopedia przedszkolna zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na efektywne wykonywanie zadań logopedy wobec dzieci w wieku przedszkolnym. Studia ukierunkowane są na wyposażenie w wiadomości znaczące w kontekście pragmatyki logopedycznej - w zakresie terminologicznym, definicyjnym, metodycznym, instytucjonalnym. Absolwent zdobywa wszechstronną wiedzę dotyczącą odbiorców usług logopedycznych - w tym przypadku dzieci w wieku przedszkolnym - doświadczanych zaburzeń, deficytów, nieprawidłowości rozwojowych oraz sposobów ich rozpoznawania i usprawniania. Rozwija umiejętność stosowania nabytej wiedzy z zakresu logopedii i powiązanych z nią dyscyplin naukowych w działalniach praktycznych wobec dzieci przedszkolnych. Absolwent posiada umiejętność dostosywywania sposobu postępowania diagnostyczno-terapeutycznego logopedy do indywidualnych potrzeb i możliwości wspieranych dzieci przedszkolnych. Rozwija sprawności językowe i komunikacyjne pozwalające na efektywne funkcjonowanie w zawodzie logopedy. Potrafi dokonywać samooceny poziomu własnej wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz ich uzupełniania i doskonalenia. Jest wrażliwy na indywidualne potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym, rozumie potrzebę troski o ich dobro.

Po ukończonych studiach na specjalności Logopedia przedszkolna absolwenci uzyskają możliwość podjęcia pracy m.in. w:

 • przedszkolach masowych, integracyjnych i specjalnych (publicznych i niepublicznych);
 • innych placówkach, w których udzielanie pomocy logopedycznej dzieciom w wieku przedszkolnym należy do zadań statutowych na stanowisku logopedy.

Logopedia szkolna

Absolwent kierunku Logopedia na specjalności Logopedia szkolna zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na efektywne wykonywanie zadań logopedy wobec dzieci w wieku szkolnym. Studia ukierunkowane są na wyposażenie w wiadomości znaczące w kontekście pragmatyki logopedycznej - w zakresie terminologicznym, definicyjnym, metodycznym, instytucjonalnym. Absolwent zdobywa wszechstronną wiedzę dotyczącą odbiorców usług logopedycznych - w tym przypadku dzieci w wieku szkolnym - doświadczanych zaburzeń, deficytów, nieprawidłowości rozwojowych oraz sposobów ich rozpoznawania i usprawniania. Rozwija umiejętność stosowania nabytej wiedzy z zakresu logopedii i powiązanych z nią dyscyplin naukowych w działalniach praktycznych wobec dzieci w wieku szkolnym. Absolwent posiada umiejętność dostosywywania sposobu postępowania diagnostyczno-terapeutycznego logopedy do indywidualnych potrzeb i możliwości wspieranych dzieci w wieku szkolnym. Rozwija sprawności językowe i komunikacyjne pozwalające na efektywne funkcjonowanie w zawodzie logopedy. Potrafi dokonywać samooceny poziomu własnej wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz ich uzupełniania i doskonalenia. Jest wrażliwy na indywidualne potrzeby dzieci w wieku szkolnym, rozumie potrzebę troski o ich dobro.

Po ukończonych studiach na specjalności Logopedia szkolna absolwenci uzyskają możliwość podjęcia pracy m.in. w:

 • szkołach masowych, integracyjnych i specjalnych (publicznych i niepublicznych);
 • innych placówkach, w których udzielanie pomocy logopedycznej dzieciom w wieku szkolnym należy do zadań statutowych na stanowisku logopedy.

 

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku oferuje następujące pakiety zniżek:

stypendium socjalne

Program Socjalny Żak obejmujący:

1) stypendia socjalne przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi,

2) stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi (na podstawie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności),

3) zapomogi przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi.

program rodzina Program Studencka Rodzina obejmuje obniżone o 20% czesne na studiach wyższych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla studenta pozostającego w relacji prawno-rodzinnej z kandydatem na studia: rodzeństwo (pierwsza linia pokrewieństwa), rodzice - dziecko, małżeństwo.
program dobry start Program Dobry Start obejmuje zwolnienie z opłaty wpisowej na studia przez cały czas trwania rekrutacji na studia dla kandydatów składających dokumenty na studia pierwszego i drugiego stopnia.
program aktywny student

Program Aktywny Student obejmujący:

1) obniżone do 25% czesne dla studentów aktywnie działających w zakresie promocji rekrutacji w danym roku akademickim, w którym realizowana jest kampania promocyjna,

2) obniżone do 25% czesne dla studentów, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego KSW we Włocławku.

program dwa dyplomy Program Dwa dyplomy równolegle obejmuje obniżone o 50% czesne dla osób realizujących jednocześnie dwa kierunki studiów w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (zniżka dotyczy drugiego kierunku).
dyplom podyplomowe Program Dyplom ukończenia studiów wyższych i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych równolegle obejmuje obniżone o 50% czesne dla osób realizujących jednocześnie studia wyższe i studia podyplomowe w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (zniżka dotyczy studiów podyplomowych).
absolwent zsa

Program KSW dla Absolwentów Zespołu Szkół Akademickich Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku obejmujący:

1) 20% zniżki na czesne od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018 dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia,

2) 20% zniżki na czesne przez cały czas trwania studiów dla studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia.

program najlepszy student Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi.
stypendium sportowe Stypendium sportowe Rektora KSW we Włocławku dla studentów uzyskujących wysokie wyniki sportowe.
primus inter pares Coroczne nagrody PRIMUS INTER PARES przyznawane zgodnie z obowiązującymi w KSW we Włocławku przepisami.