UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Logopedia - NOWOŚĆ !

Na kierunku Logopedia prowadzone są studia pierwszego stopnia (licencjackie) w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym). Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.

50

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą Nr 206/2017 z dnia 25 maja 2017 r. pozytywnie zaopiniowało wniosek Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku o nadanie Wydziałowi Nauk Pedagogicznych uprawnień do prowadzenia na kierunku Logopedia kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Podstawą opinii jest pozytywna ocena przedstawionej koncepcji i programu kształcenia, w szczególności efektów kształcenia właściwych dla profilu praktycznego oraz sposobu ich weryfikacji, warunków w jakich proces kształcenia będzie realizowany, oraz możliwość zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia. Wniosek spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1596).

 

Proponowane specjalności

 • Logopedia przedszkolna
 • Logopedia szkolna

 

Warunki przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia

 • Złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacyjnym Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w terminie do dnia 5 września 2017 r.
 • Dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia w wysokości 85 zł na poniższe konto Uczelni (opłata rekrutacyjna pokrywa koszt postępowania kwalifikacyjnego i nie podlega zwrotowi), która została określona w Zarządzeniu Rektora Nr 14/2017 z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku w roku akademickim 2017/2018.
 • Opłata wpisowa na studia wynosi 0 zł.
 • Uruchomienie poszczególnych specjalności uzależnione jest od odpowiedniej liczby osób - decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych.
 • Nabór na studia prowadzony jest do wypełnienia limitu miejsc określonego w Zarządzeniu Rektora Nr 9/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku w roku akademickim 2017/2018.

 

Warunki przyjęcia na studia niestacjonarne pierwszego stopnia

 • Złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacyjnym Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w terminie do dnia 5 września 2017 r.
 • Dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia w wysokości 85 zł na poniższe konto Uczelni (opłata rekrutacyjna pokrywa koszt postępowania kwalifikacyjnego i nie podlega zwrotowi), która została określona w Zarządzeniu Rektora Nr 14/2017 z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku w roku akademickim 2017/2018.
 • Opłata wpisowa na studia wynosi 0 zł.
 • Uruchomienie poszczególnych specjalności uzależnione jest od odpowiedniej liczby osób - decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych.
 • Nabór na studia prowadzony jest do wypełnienia limitu miejsc określonego w Zarządzeniu Rektora Nr 9/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku w roku akademickim 2017/2018.

 

Wymagane dokumenty

 • podanie do J.M. Rektora według wzoru Uczelni - dostępne w Biurze Rekrutacyjnym Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku lub do pobrania TUTAJ (należy kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać polecenie "zapisz element docelowy jako..."),
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 3 jednakowe, aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata na studia,
 • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów na studia),
 • kopia dowodu osobistego (obie strony), a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,
 • kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów) na numer konta

Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, I Oddział we Włocławku

57 9550 0003 2001 0070 4777 0001

 

Gdzie pobierać formularze, uzyskać więcej informacji oraz składać dokumenty

Biuro Rekrutacyjne
Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
ul. Okrzei 94 A, pokój nr 1,
87-800 Włocławek
tel.: 660 - 714 - 884
e-mail: rekrutacja@ksw.wloclawek.pl 

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
sobota godz. 8.00 - 13.00

 

Wysokość czesnego na I roku I semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2017/2018:

Na I semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia obowiązuje 50% zniżki w czesnym.

5 rat po 150,00 zł - PROMOCJA!

Wysokość czesnego na I rok II semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2017/2018:

4 raty po 300,00 zł

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2017/2018:

Czesne można wpłacać w jeden zadeklarowany przez Studenta sposób:

1 rata - 2.900,00 zł lub

2 raty po 1.500,00 zł lub

4 raty po 775,00 zł lub

9 rat po 365,00 zł

 

Krótka charakterystyka proponowanych specjalności

Logopedia przedszkolna

Absolwent kierunku Logopedia na specjalności Logopedia przedszkolna zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na efektywne wykonywanie zadań logopedy wobec dzieci w wieku przedszkolnym. Studia ukierunkowane są na wyposażenie w wiadomości znaczące w kontekście pragmatyki logopedycznej - w zakresie terminologicznym, definicyjnym, metodycznym, instytucjonalnym. Absolwent zdobywa wszechstronną wiedzę dotyczącą odbiorców usług logopedycznych - w tym przypadku dzieci w wieku przedszkolnym - doświadczanych zaburzeń, deficytów, nieprawidłowości rozwojowych oraz sposobów ich rozpoznawania i usprawniania. Rozwija umiejętność stosowania nabytej wiedzy z zakresu logopedii i powiązanych z nią dyscyplin naukowych w działalniach praktycznych wobec dzieci przedszkolnych. Absolwent posiada umiejętność dostosywywania sposobu postępowania diagnostyczno-terapeutycznego logopedy do indywidualnych potrzeb i możliwości wspieranych dzieci przedszkolnych. Rozwija sprawności językowe i komunikacyjne pozwalające na efektywne funkcjonowanie w zawodzie logopedy. Potrafi dokonywać samooceny poziomu własnej wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz ich uzupełniania i doskonalenia. Jest wrażliwy na indywidualne potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym, rozumie potrzebę troski o ich dobro.

Po ukończonych studiach na specjalności Logopedia przedszkolna absolwenci uzyskają możliwość podjęcia pracy m.in. w:

 • przedszkolach masowych, integracyjnych i specjalnych (publicznych i niepublicznych);
 • innych placówkach, w których udzielanie pomocy logopedycznej dzieciom w wieku przedszkolnym należy do zadań statutowych na stanowisku logopedy.

Logopedia szkolna

Absolwent kierunku Logopedia na specjalności Logopedia szkolna zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na efektywne wykonywanie zadań logopedy wobec dzieci w wieku szkolnym. Studia ukierunkowane są na wyposażenie w wiadomości znaczące w kontekście pragmatyki logopedycznej - w zakresie terminologicznym, definicyjnym, metodycznym, instytucjonalnym. Absolwent zdobywa wszechstronną wiedzę dotyczącą odbiorców usług logopedycznych - w tym przypadku dzieci w wieku szkolnym - doświadczanych zaburzeń, deficytów, nieprawidłowości rozwojowych oraz sposobów ich rozpoznawania i usprawniania. Rozwija umiejętność stosowania nabytej wiedzy z zakresu logopedii i powiązanych z nią dyscyplin naukowych w działalniach praktycznych wobec dzieci w wieku szkolnym. Absolwent posiada umiejętność dostosywywania sposobu postępowania diagnostyczno-terapeutycznego logopedy do indywidualnych potrzeb i możliwości wspieranych dzieci w wieku szkolnym. Rozwija sprawności językowe i komunikacyjne pozwalające na efektywne funkcjonowanie w zawodzie logopedy. Potrafi dokonywać samooceny poziomu własnej wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz ich uzupełniania i doskonalenia. Jest wrażliwy na indywidualne potrzeby dzieci w wieku szkolnym, rozumie potrzebę troski o ich dobro.

Po ukończonych studiach na specjalności Logopedia szkolna absolwenci uzyskają możliwość podjęcia pracy m.in. w:

 • szkołach masowych, integracyjnych i specjalnych (publicznych i niepublicznych);
 • innych placówkach, w których udzielanie pomocy logopedycznej dzieciom w wieku szkolnym należy do zadań statutowych na stanowisku logopedy.

 

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku oferuje następujące pakiety zniżek:

stypendium socjalne

Program Socjalny Żak obejmujący:

1) stypendia socjalne przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi,

2) stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi (na podstawie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności),

3) zapomogi przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi.

program rodzina Program Studencka Rodzina obejmuje obniżone o 20% czesne na studiach wyższych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla studenta pozostającego w relacji prawno-rodzinnej z kandydatem na studia: rodzeństwo (pierwsza linia pokrewieństwa), rodzice - dziecko, małżeństwo.
program dobry start Program Dobry Start obejmuje zwolnienie z opłaty wpisowej na studia przez cały czas trwania rekrutacji na studia dla kandydatów składających dokumenty na studia pierwszego i drugiego stopnia.
program aktywny student

Program Aktywny Student obejmujący:

1) obniżone do 25% czesne dla studentów aktywnie działających w zakresie promocji rekrutacji w danym roku akademickim, w którym realizowana jest kampania promocyjna,

2) obniżone do 25% czesne dla studentów, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego KSW we Włocławku.

program dwa dyplomy Program Dwa dyplomy równolegle obejmuje obniżone o 50% czesne dla osób realizujących jednocześnie dwa kierunki studiów w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (zniżka dotyczy drugiego kierunku).
dyplom podyplomowe Program Dyplom ukończenia studiów wyższych i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych równolegle obejmuje obniżone o 50% czesne dla osób realizujących jednocześnie studia wyższe i studia podyplomowe w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (zniżka dotyczy studiów podyplomowych).
absolwent zsa

Program KSW dla Absolwentów Zespołu Szkół Akademickich Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku obejmujący:

1) 20% zniżki na czesne od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018 dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia,

2) 20% zniżki na czesne przez cały czas trwania studiów dla studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia.

program najlepszy student Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi.
stypendium sportowe Stypendium sportowe Rektora KSW we Włocławku dla studentów uzyskujących wysokie wyniki sportowe.
primus inter pares Coroczne nagrody PRIMUS INTER PARES przyznawane zgodnie z obowiązującymi w KSW we Włocławku przepisami.