UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Wychowanie fizyczne

Kierunek Wychowanie fizyczne oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia (licencjackich) prowadzonych w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym). Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

50Program kształcenia na kierunku Wychowanie fizyczne oparty został na sprawdzonych przez wiele lat wzorach dydaktycznych, z uwzględnieniem reform programowych, lokalnych potrzeb i trendów na rynku pracy. Zapewnia absolwentom możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich), jak również możliwość uzupełniania wiedzy poprzez specjalistyczne kursy i studia podyplomowe.
Jakość kształcenia zapewnia profesjonalna i legitymująca się znaczącym dorobkiem naukowym kadra wykładowców. Wielu z nich to doświadczeni praktycy (m.in. trenerzy, sportowcy, nauczyciele wychowania fizycznego) związani zawodowo z problematyką kultury fizycznej.
Studia na kierunku Wychowanie fizyczne przygotowują do pracy w zawodzie nauczyciela wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

 

Proponowana specjalność

 •     Rekreacja ruchowa z odnową biologiczną

 

Warunki przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia

 • Złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacyjnym Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w terminie do dnia 5 września 2017 r.
 • Dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia w wysokości 85 zł na poniższe konto Uczelni (opłata rekrutacyjna pokrywa koszt postępowania kwalifikacyjnego i nie podlega zwrotowi), która została określona w Zarządzeniu Rektora Nr 14/2017 z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku w roku akademickim 2017/2018.
 • Opłata wpisowa na studia wynosi 0 zł.
 • Nabór na studia prowadzony jest do wypełnienia limitu miejsc określonego w Zarządzeniu Rektora Nr 9/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku w roku akademickim 2017/2018.

 

Warunki przyjęcia na studia niestacjonarne pierwszego stopnia

 • Złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacyjnym Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w terminie do dnia 5 września 2017 r.
 • Dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia w wysokości 85 zł na poniższe konto Uczelni (opłata rekrutacyjna pokrywa koszt postępowania kwalifikacyjnego i nie podlega zwrotowi), która została określona w Zarządzeniu Rektora Nr 14/2017 z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku w roku akademickim 2017/2018.
 • Opłata wpisowa na studia wynosi 0 zł.
 • Nabór na studia prowadzony jest do wypełnienia limitu miejsc określonego w Zarządzeniu Rektora Nr 9/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku w roku akademickim 2017/2018.

 

Wymagane dokumenty

 • podanie do J.M. Rektora według wzoru Uczelni - dostępne w Biurze Rekrutacyjnym Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku lub do pobrania TUTAJ (należy kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać polecenie "zapisz element docelowy jako..."),
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na tym kierunku (skierowanie na badania lekarskie można pobrać w Biurze Rekrutacyjnym Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku),
 • 3 jednakowe, aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata na studia,
 • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów na studia),
 • kopia dowodu osobistego (obie strony), a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,
 • kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów) na numer konta

Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, I Oddział we Włocławku

57 9550 0003 2001 0070 4777 0001

 

Gdzie pobierać formularze, uzyskać więcej informacji oraz składać dokumenty

Biuro Rekrutacyjne
Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
ul. Okrzei 94 A, pokój nr 1,
87-800 Włocławek
tel.: 660 - 714 - 884
e-mail: rekrutacja@ksw.wloclawek.pl
 

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
sobota godz. 8.00 - 13.00

 

Wysokość czesnego na I roku I semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2017/2018:

Na I semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia obowiązuje 50% zniżki w czesnym.

5 rat po 225,00 zł - PROMOCJA!

Wysokość czesnego na I rok II semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2017/2018:

4 raty po 450,00 zł

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2017/2018:

Czesne można wpłacać w jeden zadeklarowany przez Studenta sposób:

1 rata - 2.900,00 zł lub

2 raty po 1.500,00 zł lub

4 raty po 775,00 zł lub

9 rat po 365,00 zł

 

Krótka charakterystyka proponowanej specjalności

Rekreacja ruchowa z odnową biologiczną

Wychowanie fizyczne to kierunek pedagogiczny o specjalności nauczycielskiej, na którym to studenci w trakcie trzyletnich studiów pierwszego stopnia (licencjackich) są  przygotowywani do prowadzenia zajęć w szkołach podstawowych, instytucjach związanych z kulturą fizyczną, jak również do pracy w klubach fitness i SPA. Program zajęć 3-letnich studiów pierwszego stopnia realizowany na  kierunku Wychowanie fizyczne  poza uprawnieniami do pracy w zawodzie nauczyciela na I poziomie nauczania, uwzględnia również nabycie wiedzy i kompetencji (umiejętność prowadzenia m.in. zajęć z Fat burning, Low impact aerobik, TBC czy tez step aerobik) tak ważnych w obecnej dobie do pracy poza szkołą w zakresie rekreacji ruchowej i  odnowy biologicznej m.in. w klubach fitness, w klubach sportowych, ośrodkach SPA, sanatoriach itp.

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia mają możliwość uzyskania także uprawnień instruktora lekkoatletyki, pływania, gimnastyki, koszykówki, piłki ręcznej, piłki siatkowej i piłki nożnej, po zaliczeniu tych przedmiotów na ocenę bardzo dobrą. Studenci studiów niestacjonarnych ww. uprawnienia  mogą uzyskać po odbyciu dodatkowego kursu.

Po zaliczeniu właściwego testu absolwenci mają możliwość otrzymania certyfikatu potwierdzającego znajomość języka na poziomie B2 ESOKJ  (Europejskiego Systemu Kształcenie Językowego Rady Europy).

Studenci kierunku wychowanie fizyczne swoje pasje, zamiłowania i umiejętności sportowe mogą realizować i pogłębiać uczestnicząc w zajęciach Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego.

 

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku oferuje następujące pakiety zniżek:

stypendium socjalne

Program Socjalny Żak obejmujący:

1) stypendia socjalne przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi,

2) stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi (na podstawie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności),

3) zapomogi przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi.

program rodzina Program Studencka Rodzina obejmuje obniżone o 20% czesne na studiach wyższych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla studenta pozostającego w relacji prawno-rodzinnej z kandydatem na studia: rodzeństwo (pierwsza linia pokrewieństwa), rodzice - dziecko, małżeństwo.
program dobry start Program Dobry Start obejmuje zwolnienie z opłaty wpisowej na studia przez cały czas trwania rekrutacji na studia dla kandydatów składających dokumenty na studia pierwszego i drugiego stopnia.
program aktywny student

Program Aktywny Student obejmujący:

1) obniżone do 25% czesne dla studentów aktywnie działających w zakresie promocji rekrutacji w danym roku akademickim, w którym realizowana jest kampania promocyjna,

2) obniżone do 25% czesne dla studentów, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego KSW we Włocławku.

program dwa dyplomy Program Dwa dyplomy równolegle obejmuje obniżone o 50% czesne dla osób realizujących jednocześnie dwa kierunki studiów w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (zniżka dotyczy drugiego kierunku).
dyplom podyplomowe Program Dyplom ukończenia studiów wyższych i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych równolegle obejmuje obniżone o 50% czesne dla osób realizujących jednocześnie studia wyższe i studia podyplomowe w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (zniżka dotyczy studiów podyplomowych).
absolwent zsa

Program KSW dla Absolwentów Zespołu Szkół Akademickich Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku obejmujący:

1) 20% zniżki na czesne od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018 dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia,

2) 20% zniżki na czesne przez cały czas trwania studiów dla studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia.

program najlepszy student Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi.
stypendium sportowe Stypendium sportowe Rektora KSW we Włocławku dla studentów uzyskujących wysokie wyniki sportowe.
primus inter pares Coroczne nagrody PRIMUS INTER PARES przyznawane zgodnie z obowiązującymi w KSW we Włocławku przepisami.