UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Pedagogika

barbara rozanskaBarbara Różańska - studentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika, specjalność Doradztwo zawodowe, personalne i edukacyjne, absolwentka studiów licencjackich na kierunku Pedagogika oraz Praca socjalna.
Ukończenie studiów pozwoliło mi na znalezienie pracy w roli pracownika socjalnego. Na Uczelni jest korzystny system stypendialny, co pomogło mi ukończyć studia pierwszego stopnia oraz studiować równolegle na dwóch kierunkach. Na Uczelni panuje pozytywna atmosfera oraz wzajemna życzliwość studencka. Studiowanie ułatwia także dobrze wyposażona biblioteka uczelniana. Wbrew stereotypowym opiniom, pracownicy dziekanatów są życzliwi i otwarci na potrzeby studentów. W mojej opinii studia w KSW dają ciekawe perspektywy, wiele zależy jednak od chęci i motywacji studentów

 

 

 

 

 

 

piotr murszewskimgr Piotr Murszewski – W 2005 roku ukończyłem studia licencjackie z wyróżnieniem na kierunku pedagogika, specjalność edukacja komputerowa w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej we Włocławku (obecnie Kujawska Szkoła Wyższa). Następnie w 2008 roku ukończyłem studia magisterskie na tym samym kierunku, z tą samą specjalnością, dodatkowo otrzymując dyplom za wybitne wyniki w nauce – PRIMUS INTER PARES, a także wyróżnienie za najlepszą pracę magisterską pisaną pod kierownictwem prof. dr hab. Bronisława Siemienieckiego. Kolejnym etapem było ukończenie studiów podyplomowych również w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.
Uważam, że dzięki tym ukończonym studiom mogłem dalej się rozwijać, otrzymałem pracę najpierw jako wykładowca w KSW (przedmiot technologia informacyjna). Kolejnym etapem było rozpoczęcie w 2013 roku do chwili obecnej pracy jako nauczyciel informatyki w Zespole Szkół Akademickich Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.
Chciałem również dodać, że od 17 lat jestem osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim, uczelnia umożliwiła mi edukację ponieważ jest w pełni przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.
Uważam, że chciałbym nadal współpracować z uczelnią i rozwijać swoje umiejętności jako pedagog i informatyk.

 

 

ida greszkiewiczmgr Ida Greszkiewicz - w 2004 roku ukończyłam studia w ówczesnej Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej we Włocławku (obecnie Kujawska Szkoła Wyższa) na Wydziale Nauk Pedagogicznych. Jako studentka byłam solistką chóru studenckiego, należałam do Koła Naukowego Uczelni, byłam członkiem Rady Studenckiej - miło wspomnieć tamte czasy. Po ukończeniu studiów zdobywałam doświadczenie zawodowe, pracując m.in. jako referent do spraw organizacji szkoleń, pracownik społeczny w Hamburgu czy doradca w Powiatowym Urzędzie Pracy. Aktualnie pracuję w wyjątkowej placówce - Ośrodku Wspierania Rozwoju Neuromind, w którym pełnię funkcję menadżera. Poznaję nowych ludzi, podróżuję, rozwijam się, również zawodowo, a przede wszystkim kocham to, co robię - pomagam innym. Studia w KSW otworzyły mi drogę do fajnego - nie tylko zawodowego - życia.

 

 

Na kierunku Pedagogika można rozpocząć studia drugiego stopnia niestacjonarnym. Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika otrzymuje tytuł zawodowy magistra.

Pedagogika to najstarszy kierunek Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku o ugruntowanej i wysoko cenionej pozycji.
W roku 2010 Pedagogika po raz drugi poddana była ocenie Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Kierunek ten ponownie otrzymał ocenę pozytywną, co potwierdza jakość prowadzonego kształcenia oraz warunki studiowania.
Program kształcenia na kierunku Pedagogika oparty został na sprawdzonych przez wiele lat wzorach dydaktycznych, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i trendów na rynku pracy.
Jakość kształcenia zapewnia profesjonalna i legitymująca się znaczącym dorobkiem naukowym kadra wykładowców. Wielu z nich to doświadczeni praktycy, związani zawodowo z problematyką edukacji i kształcenia pedagogicznego.

Nowość na specjalnościach nauczycielskich w ramach kierunku Pedagogika !!!!

Od nowego roku akademickiego 2017/2018 ćwiczenia z licznych przedmiotów specjalnościowych będą prowadzone w formie warsztatów aktywizujących grupy studentów. Warsztaty pomogą w pełni osiągnąć oraz poszerzyć wiedzę oraz kompetencje w obszarach kluczowych dla rozwoju zawodowego. Są ciekawą formą realizacji zajęć dydaktycznych zarówno dla studentów jak i w późniejszym czasie dla podopiecznych w przedszkolach i klasach 1-3 szkół podstawowych.

Każdy z warsztatów kończy się uzyskaniem certyfikatu z danego przedmiotu.


Proponowane specjalności dla pedagogów

 • Doradztwo zawodowe, personalne i edukacyjne
 • Logopedia
 • Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi (z elementami języka migowego)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika przedszkolna z elementami języka angielskiego (nauczycielska) - NOWOŚĆ !
 • Pedagogika rewalidacyjna z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego
 • Pedagogika sądowa z mediacją
 • Pedagogika wczesnoszkolna (nauczycielska)
 • Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym (nauczycielska)
 • Praca opiekuńcza i socjalna
 • Resocjalizacja
 • Wychowanie obronne z edukacją dla bezpieczeństwa (nauczycielska)Proponowane specjalności dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków niepedagogicznych

 • Doradztwo zawodowe, personalne i edukacyjne
 • Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi (z elementami języka migowego)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika rewalidacyjna z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego
 • Pedagogika sądowa z mediacją
 • Praca opiekuńcza i socjalna
 • Resocjalizacja
 • Wychowanie obronne z edukacją dla bezpieczeństwa

 

Warunki przyjęcia na studia niestacjonarne drugiego stopnia

 • Złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacyjnym Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w terminie do dnia 31 października 2017 r.
 • Dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia w wysokości 85 zł na poniższe konto Uczelni (opłata rekrutacyjna pokrywa koszt postępowania kwalifikacyjnego i nie podlega zwrotowi), która została określona w Zarządzeniu Rektora Nr 14/2017 z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku w roku akademickim 2017/2018.
 • Opłata wpisowa na studia wynosi 0 zł.
 • Uruchomienie poszczególnych specjalności uzależnione jest od odpowiedniej liczby osób - decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych.
 • Nabór na studia prowadzony jest do wypełnienia limitu miejsc określonego w Zarządzeniu Rektora Nr 9/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku w roku akademickim 2017/2018.

 

Wymagane dokumenty

 • podanie do J.M. Rektora według wzoru Uczelni - dostępne w Biurze Rekrutacyjnym Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku lub do pobrania TUTAJ (należy kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać polecenie "zapisz element docelowy jako..."),
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu do dyplomu (oryginały do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 3 jednakowe, aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata na studia,
 • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów na studia),
 • kopia dowodu osobistego (obie strony), a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,
 • kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów) na numer konta

Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, I Oddział we Włocławku

57 9550 0003 2001 0070 4777 0001

 

Gdzie pobierać formularze, uzyskać więcej informacji oraz składać dokumenty

Biuro Rekrutacyjne
Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
ul. Okrzei 94 A, pokój nr 1,
87-800 Włocławek
tel.: 660 - 714 - 884
e-mail: rekrutacja@ksw.wloclawek.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
sobota godz. 8.00 - 13.00

 

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018:

Czesne można wpłacać w jeden zadeklarowany przez Studenta sposób:

1 rata - 3.300,00 zł lub

2 raty po 1.700,00 zł lub

4 raty po 875,00 zł lub

9 rat po 410,00 zł

 

Krótka charakterystyka proponowanych specjalności

Doradztwo zawodowe, personalne i edukacyjne

Studia na specjalności Doradztwo zawodowe, personalne i edukacyjne stanowią podstawę do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego (do roli pedagoga), rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Na skutek uwzględnienia w procesie kształcenia kierunkowego, także kształcenia na tej specjalności kwalifikacje absolwenta stają się wielostronne, w szczególności obejmujące przygotowanie ogólnopedagogiczne oraz przygotowanie specjalnościowe w zakresie doradztwa zawodowego, personalnego i edukacyjnego.

Studenci specjalności Doradztwo zawodowe, personalne i edukacyjne przygotowywani są do pracy z ludźmi dorosłymi - zarówno w obszarze edukacji ustawicznej, jak i pracy zawodowej. Przygotowanie w zakresie Doradztwa zawodowego, personalnego i edukacyjnego stwarza możliwość pracy w publicznych służbach zatrudnienia w obszarze i w charakterze: pośrednictwa pracy, doradcy zawodowego, doradcy pracy, specjalisty ds. rozwoju zawodowego, specjalisty ds. programów, na stanowisku lidera klubu pracy, ale także w charakterze szkolnego i zakładowego doradcy zawodowego, tudzież w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w działalności edukacyjnej wśród ludzi dorosłych (w zakresie kształcenia ustawicznego).

Kształcenie pedagogów na tej specjalności jest silnie osadzone w pedagogice pracy, uzyskuje wyraźnie szeroki profil i tym samym daje znacznie poszerzone szanse na współczesnym rynku pracy.

Logopedia

Jest to specjalność interdyscyplinarna, której studenci przygotowywani są do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z różnego rodzaju zaburzeniami w komunikacji językowej. Studenci zdobywają więc wiedzę z zakresu nauki o języku, foniatrii, audiologii, ortodoncji, neuropsychologii, psychoterapii, fonetyki, emisji głosu, logorytmiki, psychologii i wielu innych dziedzin, dzięki czemu są przygotowani do rozpoznawania i diagnozowania zaburzeń, dokonywania ich charakterystyki oraz prowadzenia terapii w zróżnicowanej formie, w zależności od istoty zdiagnozowanych zaburzeń. Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w placówkach oświatowych, a także w specjalistycznych poradniach, gabinetach i placówkach medycznych - wszędzie tam, gdzie konieczne jest wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego w sytuacjach zaburzeń płynności mowy oraz w okolicznościach utraty kompetencji mowy, np. w wyniku wypadku. Praca logopedy może więc dotyczyć zarówno osób, a szczególnie dzieci rozwijających się prawidłowo, jak i dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością.

Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi (z elementami języka migowego)

W ciągu kilkunastu lat znacząco zwiększyła się liczba osób powyżej 65 roku życia. Biorąc pod uwagę zmieniającą się struktrę społeczeństwa, należy przygotować odpowiednie strategie pomocy osobom starszym, co wiązać się będzie z powstaniem wielu miejsc pracy. Absolwent specjalności Opieka nad osobami starszymu i niepełnosprawnymi (z podstawami języka migowego) uzyskuje kompetencje zawodowe do pracy w instytucjach i organizacjach wspierających ludzi starszych. Studia mają na celu przygotowanie zawodowych opiekunów zajmujących się osobami starszymi, przewlekle chorymi w placówkach służby zdrowia, pomocy społecznej, opieki długoterminowej i paliatywnej, fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się działalnością na rzecz takich osób oraz w ich środowiskach domowych. Zdobyte w trakcie studiów kwalifikacje pozwolą na świadczenie usług, które są bardzo poszukiwane nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Zdobyte umiejętności pozwolą na bezpośrednią pracę z osomai starszymi, jak również na samodzielną organizację i koordynowanie usług opiekuńczych.

Celem studiów jest przygotowanie do pracy z ludźmi starszymi w placówkach opiekuńczych, domach pomocy społecznej, służbie zdrowia i ośrodkach opieki paliatywnej, a także w zakresie indywidualnej opieki domowej osób starszych. Student pozna specyfikę starości, jako fazy życia oraz formy działań interwencyjnych i opieki nad osobami starszymi. Dzięki zajęciom metodycznym (praktycznym - ćwiczenia, warsztaty) słuchacze poznają metody pracy i aktywizacji seniorów. W trakcie studiów zdobędzie umiejętności niezbędne do pracy z osobami starszymi, poparte gruntowną wiedzą gerontologiczną, pedagogiczną i psychospołeczną. Absolwent tej specjalności będzie posiadał wiedzę i umiejętności związane z profrsjonalną opieką nad osobami starszymi obejmującą elementy kompensacyjno-usprawniające, terapeutyczne i wsparcie psychologiczne. Wysposażony zostanie także w podstawowe kompetencje z zakresu animacji czasu wolnego osób starszych.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

W procesie kształcenia studenci zdobywają wiedzę z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii i socjologii. Na jej gruncie zdobywają wiedzę z teoretycznych podstaw wychowania, opieki i działalności opiekuńczo – wychowawczej, a więc wiedzę podstawową, kierunkową i specjalnościową. Zostają wyposażeni również w szeroką wiedzę metodyczną z zakresu metod (technik) opieki i wychowania oraz struktury organizacyjnej (funkcjonalnej) poszczególnych instytucji opiekuńczo - wychowawczych.

Pedagogika przedszkolna z elementami języka angielskiego (nauczycielska) - NOWOŚĆ !

Absolwenci tej specjalności posiadają wiedzę z zakresu psychodydaktyki kształcenia i wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym z uwzględnieniem rozwoju w zakresie języka obcego. Specjalność ta przygotowuje do pracy w przedszkolach i placówkach wychowania przedszkolnego. Studenci zapoznają się więc z cechami rozwojowymi dziecka w zakresie rozwoju fizycznego, psychicznego, społecznego i emocjonalnego oraz prawami rządzącymi procesem kształcenia i wychowania dziecka w przedszkolu. Dodatkowo absolwent tej specjalności zna język angielski, przynajmniej na poziomie podstawowym.

Szczegółowe kwalifikacje zawodowe:

1. Absolwent tej specjalności posiada interdyscyplinarną wiedzę w zakresie spełniania zadań wychowawczych i wykorzystania jej w praktyce. Dotyczy ona pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, współpracy z rodzicami, teoretycznych podstaw pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, edukacji zorientowanej na jednostkę, także w zakresie diagnozowania rozwoju dziecka, zarządzania placówką przedszkolną, znajomości języka obcego w stopniu podstawowym.

2. Dzięki zdobyciu specjalistycznej wiedzy absolwent wykazuje umiejętności metodyczne, sprzyjające prawidłowej organizacji procesu kształcenia w przedszkolu w zakresie realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych, stymulujących, profilaktycznych i wyrównawczych, prawidłowego diagnozowania problemów i prognozowania specjalistycznych oddziaływań edukacyjnych, przygotowywania programów pracy wychowawczo-dydaktycznej, planów współpracy z rodzicami, scenariuszy zabaw i zajęć również z wykorzystaniem języka angielskiego.

3. Absolwent w zakresie kompetencji społecznych prowadzi działalność edukacyjną wśród dzieci, rozpoznaje zagrożenia indywidualne i zbiorowe, potrafi znaleźć rozwiązania tych problemów, jest komunikatywny, otwarty na pomoc innym, jest kreatywny, potrafi słuchać ze zrozumieniem i obserwować.

Pedagogika rewalidacyjna z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego

Praca z osobami z niepełnosprawnościami wymaga stosowania szeroko pojętej indywidualizacji podpartej gruntowną diagnozą  wraz z właściwym doborem metod i form pracy. Student zyskuje nie tylko wiedzę, ale i umiejętności specjalistyczne. Wiedza, jak i umiejętności praktyczne obejmują takie działy pedagogiki specjalnej jak: tyflopedagogika, surdopedagogika, pedagogika terapeutyczna, oligofrenopedagogika i pedagogika resocjalizacyjna.

Pedagogika sądowa z mediacją

Student zostanie przygotowany do diagnozowania pedagogicznego w przypadkach przejawów niedostosowania społecznego wymagających interwencji doraźnej lub psychoprofilaktycznej (socjoterapeutycznych, mediacja społeczna). Główny nacisk położony jest na diagnozę zaburzeń zachowania wywołanych czynnikami środowiskowymi i sytuacyjnymi oraz wstępne przygotowanie do rozpoznawania zaburzeń konstytucjonalnych. W realizacji treści programowych ujęte zostaną m.in. zagadnienia ukierunkowane na pomoc, opiekę, resocjalizację i reedukację osób, które manifestują różne postaci niedostosowania społecznego (czyny przestępcze, uzależnienia) oraz metody i techniki rozpoznawania zaburzeń, opisywania w formie ekspertyzy sądowej.

Pedagogika wczesnoszkolna (nauczycielska)

Nabyta wiedza w ramach przedmiotów związanych ze specjalnością Pedagogika wczesnoszkolna pozwala na zdobycie umiejętności potrzebnych do opieki, nauczania i wychowania dzieci w młodszym wieku szkolnym. Absolwent tej specjalności przygotowany jest do pracy, jako nauczyciel elementarnego kształcenia, opiekun i wychowawca w innych placówkach oświatowo-wychowawczych, do których uczęszczają dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Nabyta wiedza w ramach przedmiotów związanych z tą specjalnością to organizacja pracy w szkole podstawowej, współpraca z rodzicami, znajomość technik nauczania i uczenia się dziecka w zakresie muzyki, plastyki, techniki i kultury fizycznej, rozumienie istoty, zadań i celów integracji w edukacji polonistycznej, matematycznej oraz przyrodniczej, obszary integracji i kierunki zmian w edukacji wczesnoszkolnej, współczesne koncepcje integracyjne, zagadnienia współczesnej polszczyzny, charakter pracy nauczyciela-wychowawcy, ewaluacja zajęć zintegrowanych, zasady prawidłowego operowania głosem. Wykształcone umiejętności w ramach przedmiotów na tej specjalności: muzyczne (głosowe, instrumentalne), dobór odpowiedniego repertuaru, plastyczne (rysunkowe, malarskie, dekoracyjne), analiza dzieł sztuki, techniczne (konstruktorskie, informatyczne), projektowanie zajęć ruchowych, metodyczne prowadzenie zajęć edukacji zintegrowanej, obserwowania zjawisk społecznych, przyrodniczych, formułowanie spostrzeżeń i wniosków, rozstrzyganie językowych wątpliwości, hospitowanie i prowadzenie lekcji próbnych, prawidłowe posługiwanie się głosem.

Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym

Absolwent studiów na kierunku: pedagogika powinien dysponować podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz socjalnej, jak również konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Powinien także opanować praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania i doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.
Studia na kierunku – pedagogika stanowią podstawę do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego (do roli pedagoga), rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej.
Na skutek uwzględnienia w procesie kształcenia kierunkowego także kształcenia specjalnościowego na specjalności: pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym – kwalifikacje absolwenta stają się wielostronne, w szczególności obejmujące przygotowanie ogólnopedagogiczne oraz przygotowanie specjalnościowe w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej z wychowaniem fizycznym.
Pierwszy rodzaj przygotowania (ogólnopedagogicznego) wyznacza możliwość podejmowania ról zawodowych i zadań związanych z edukacją wczesnoszkolną (realizowaną także w starszych rocznikach wychowania przedszkolnego). Chodzi zatem o skonkretyzowaną działalność nauczycielską, o działalność dotyczącą elementarnych podstaw szeroko rozumianej edukacji i nasyconą licznymi działaniami wychowawczymi oraz opiekuńczymi.
Drugi z kolei rodzaj przygotowania (w zakresie wychowania fizycznego) ma charakter dopełniający, stwarzający szanse dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do prowadzenia z małymi dziećmi także zajęć z wychowania fizycznego. Chodzi o to, aby nauczyciele z poszerzonymi kwalifikacjami (wstępnymi) byli odpowiednio przygotowani do takiej właśnie edukacji wczesnoszkolnej.
Uwzględnienie w programie studiów w zakresie analizowanej specjalności sześciu przedmiotów z programu studiów licencjackich na kierunku: wychowanie fizyczne, w tym także metodyki wychowania fizycznego, daje określoną gwarancję, iż tak przygotowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej staną się dobrymi realizatorami zadań owej edukacji.
W tym głównie kontekście akcentowana pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym - jako specjalność pedagogiczna i nauczycielska zarazem – staje się wystarczająco uzasadnionym dążeniem i rozwiązaniem innowacyjnym.

Praca opiekuńcza i socjalna

Absolwent studiów na kierunku: pedagogika powinien dysponować podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz socjalnej, jak również konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Powinien także opanować praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania i doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.
Studia na kierunku – pedagogika stanowią podstawę do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego (do roli pedagoga), rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej.
Na skutek uwzględnienia w procesie kształcenia kierunkowego także kształcenia specjalnościowego na specjalności: praca opiekuńcza i socjalna – kwalifikacje absolwenta stają się wielostronne, w szczególności obejmujące przygotowanie ogólnopedagogiczne oraz przygotowanie specjalnościowe w zakresie pracy opiekuńczej i socjalnej.
Pierwszy rodzaj przygotowania (ogólnopedagogicznego) wyznacza możliwość podejmowania ról zawodowych i zadań w szeroko rozumianej działalności pedagogicznej, a zatem w różnych szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w działalności socjalnej, w służbie zdrowia, w służbach bezpieczeństwa publicznego, w publicznych zakładach zatrudnienia, w zakładach pracy wytwórczej i usługowej, wreszcie jako doradca pedagogiczny i opiekun spolegliwy.
Drugi z kolei rodzaj przygotowania (w zakresie pracy opiekuńczej i socjalnej) ma już wymiar specjalnościowy i stwarza możliwość pracy opiekuńczej głównie z dziećmi i młodzieżą, ale także w sytuacjach rodzinnych w roli celowo zatrudnianych pracowników opieki. Łącznie traktowany – jest to bardzo rozległy obszar działań opiekuńczych, przy tym zazwyczaj wielce potrzebnych. W przypadku akcentowanej pracy socjalnej – z różnych powodów ukierunkowana ona będzie głównie na osoby starzejące się, a tym bardziej wkraczające w wiek senioralny. Potrzeby i oczekiwania ludzi starzejących się są wyjątkowo rozległe, a przy tym często bardzo złożone. Dotyczą one wszystkich przejawów życia senioralnego. Dochodzą zatem do głosu: i problemy egzystencjalne oraz sprawnościowe, problemy zdrowotne, i problemy dotyczące codziennego życia i bycia. W sytuacji ludzi starzejących się, a także ludzi o przeróżnych niesprawnościach, potrzeba przychodzenia im z usługami opiekuńczymi i z pomocą socjalną - stają się obiektywną koniecznością cywilizacyjną.
W tym głównie kontekście akcentowana praca opiekuńcza i socjalna - jako upowszechniana i sugerowana specjalność pedagogiczna – staje się potrzebą nieodzowną naszych czasów.

Resocjalizacja

Przygotowuje studentów do pracy z ludźmi we wszystkich kategoriach wieku, którzy z różnych przyczyn nie przestrzegają kanonów ogólnie przyjętego postępowania, łamią normy prawne, moralne, obyczajowe i zwyczajowe. W realizacji treści programowych ujęte są zagadnienia ukierunkowane na pomoc, opiekę, resocjalizację i reedukację osób , które manifestują różne postaci niedostosowania społecznego (czyny przestępcze, uzależnienia).

Wychowanie obronne z edukacją dla bezpieczeństwa

Edukacja obronna wiązana z edukacją dla bezpieczeństwa pozwala na przenoszenie wielu zadań i celów strategicznych na instytucje znajdujące się poza Ministerstwem Obrony Narodowej. Z tego powodu w państwach należących do NATO edukacja obronna stanowi jeden z najważniejszych czynników ich potencjału obronnego. Muszą one zatem wykazywać dużą dbałość o kształcenie i wychowanie młodzieży dla bezpieczeństwa.

Absolwent KSW Włocławku o specjalności Wychowanie obronne z edukacją dla bezpieczeństwa jest przygotowany do organizacji pozalekcyjnych form wychowania obronnego w szkole i poza nią. Potrafi planować, organizować i kierować ochroną ludności w sytuacjach kryzysowych, katastrof, klęsk żywiołowych i reagowania w sytuacji wystąpienia nieprzewidzialnych - nadzwyczajnych zagrożeń w okresie pokoju i wojny. Przygotowuje do skutecznego działania na rzecz obrony cywilnej w jednostkach administracji rządowej, samorządu terytorialnego i podmiotach gospodarczych oraz innych strukturach organizacyjnych i formach działań społecznych.

Absolwent zdobywa kwalifikacje szeroko rozumianej edukacji dla bezpieczeństwa i obrony przed skutkami zagrożeń czasu pokoju (katastrofy i groźne awarie), czasu wojny, a także udzielenia pierwszej pomocy. Absolwenci tej specjalności mogą również podjąć pracę w urzędowych i samorządowych ogniwach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. Zdobyta wiedza i umiejętności otwierają perspektywy absolwentom tej specjalności w zakresie podejmowania pracy (po przeszkoleniu) w wojsku i policji. Absolwenci mają wiedzę w zakresie problematyki bezpieczeństwa publicznego i indywidualnego, bezpieczeństwa państwa oraz różnego typu zagrożeń: cywilizacyjnych, ekologicznych, spowodowanych klęskami żywiołowymi oraz terroryzmem, wynikających z patologii społecznych. Znają również system obronności Polski, funkcjonowanie obrony cywilnej i zasady zarządzania kryzysowego. Obok kompetencji merytorycznych absolwenci mają także następujące umiejętności:

 • organizowania i udzielania pierwszej pomocy w wypadkach i sytuacjach zagrożenia,
 • prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziedziny obronności i bezpieczeństwa, samoobrony strzelania sportowego,
 • prowadzenia zajęć z zakresu ratownictwa medycznego i zasad udzielania pierwszej pomocy.

Absolwent posiada ponadto szeroki zakres wiedzy historycznej, filozoficzno-społecznej, psychologicznej, socjologicznej, pedagogicznej i wychowania obronnego. Treści programowe edukacji obronnej obejmują również obronę cywilną i kształcenia uzdolnień przydatnych w służbie wojskowej i obronie cywilnej. Wiedzę tę zdobędzie w trakcie realizacji różnych form treści programowych: wykłady, ćwiczenia, seminaria, samodzielna praca z literaturą, praktyki studenckie, pokaz ośrodków kierowania kryzysem oraz obserwacja zajęć w jednostkach wojskowych i hospitacje lekcji przysposobienia obronnego młodzieży szkolnej w ramach praktyki pedagogicznej.

 

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku oferuje następujące pakiety zniżek:

stypendium socjalne

Program Socjalny Żak obejmujący:

1) stypendia socjalne przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi,

2) stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi (na podstawie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności),

3) zapomogi przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi.

program rodzina Program Studencka Rodzina obejmuje obniżone o 20% czesne na studiach wyższych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla studenta pozostającego w relacji prawno-rodzinnej z kandydatem na studia: rodzeństwo (pierwsza linia pokrewieństwa), rodzice - dziecko, małżeństwo.
program dobry start Program Dobry Start obejmuje zwolnienie z opłaty wpisowej na studia przez cały czas trwania rekrutacji na studia dla kandydatów składających dokumenty na studia pierwszego i drugiego stopnia.
program aktywny student

Program Aktywny Student obejmujący:

1) obniżone do 25% czesne dla studentów aktywnie działających w zakresie promocji rekrutacji w danym roku akademickim, w którym realizowana jest kampania promocyjna,

2) obniżone do 25% czesne dla studentów, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego KSW we Włocławku.

program dwa dyplomy Program Dwa dyplomy równolegle obejmuje obniżone o 50% czesne dla osób realizujących jednocześnie dwa kierunki studiów w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (zniżka dotyczy drugiego kierunku).
dyplom podyplomowe Program Dyplom ukończenia studiów wyższych i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych równolegle obejmuje obniżone o 50% czesne dla osób realizujących jednocześnie studia wyższe i studia podyplomowe w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (zniżka dotyczy studiów podyplomowych).
program najlepszy student Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi.
stypendium sportowe Stypendium sportowe Rektora KSW we Włocławku dla studentów uzyskujących wysokie wyniki sportowe.
primus inter pares Coroczne nagrody PRIMUS INTER PARES przyznawane zgodnie z obowiązującymi w KSW we Włocławku przepisami.