UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Historia


Historia kierunku Pedagogika

Wydział Nauk Pedagogicznych jest najstarszym Wydziałem Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Powstał z chwilą utworzenia Uczelni w 1995r. Pierwsi studenci, tj. 268 osób, rozpoczęli rok akademicki 1995/1996 w systemie studiów niestacjonarnych, tzw. zaocznych. W roku akademickim 1996/1997 studia wyższe rozpoczęli również studenci studiów dziennych – było to wówczas 98 osób. Pierwszymi specjalnościami na kierunku Pedagogika były: praca socjalna, pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i pedagogika rewalidacyjna.
25 kwietnia 1998 r. miała miejsce pierwsza inauguracja roku akademickiego dla studentów z niepełnosprawnościami na specjalności pedagogika rewalidacyjna.
W czerwcu 1998 r. pierwszych 189 studentów Wydziału opuściło mury Uczelni, a do 2014 roku 4.697 studentów studiów I stopnia i 2.847 studentów studiów II stopnia.

Utworzenie Wydziału Nauk Pedagogicznych (wtedy jeszcze Wydziału Pedagogiki i Pracy Socjalnej) WSHE we Włocławku wiązało się z dużym zapotrzebowaniem na rynku pracy wykwalifikowanych kadr do pracy w szeroko rozumianych instytucjach i placówkach opiekuńczo - wychowawczych, domach pomocy społecznej, powiatowych urzędach pracy, miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej.

Pierwszym Dziekanem Wydziału Pedagogiki i Pracy Socjalnej był prof. dr hab. Andrzej Olubiński, który pełnił tę funkcję w latach 1995 -1997. Od 1 października 1998 r. do 31. 08 2002 funkcję Dziekana sprawował prof. dr hab. Ryszard Parzęcki,  natomiast prodziekanem od września 1997 do sierpnia 2003 był prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski. Od 1 października 2002 r. Dziekanem został prof. dr hab. Zbigniew Węgierski, a prodziekanami zostali wybrani dr inż. Kazimierz Ciżkowicz, a od roku 2003/2004 również dr Urszula Kempińska. W latach 2005 – 2006 dziekanem był prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki, a prodziekanami: dr inż. Kazimierz Ciżkowicz i dr Ireneusz Pyrzyk. W roku akademickim 2006/2007 obowiązki dziekana na Wydziale Pedagogiki i Pracy Socjalnej pełnił dr inż. Kazimierz Ciżkowicz, a funkcję prodziekana dr Ireneusz Pyrzyk. Rok akademicki 2007 – 2008 był rokiem przełomowym dla uczelni, gdyż nastąpiło połączenie sześciu wydziałów w dwa: od tej pory nastąpiła również zmiana nazwy wydziału na Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu z trzema wiodącymi kierunkami: pedagogiką, naukami o zdrowiu i wychowaniem fizycznym.
Funkcję Dziekana sprawował wówczas prof. dr hab. Janusz Kutta, a prodziekanami byli: dr Barbara Moraczewska, dr Andrzej Biedrzycki i mgr Katarzyna Marszałek.

Od 1 września 2008 r. do września 2014 r. funkcję Dziekana sprawował dr Ireneusz Pyrzyk, prof. nadzw. WSHE.
W 2010 r. nastąpiła kolejna zmiana organizacyjna, tym razem związana z rozdzieleniem kierunków, której efektem stała się ponowna zmiana nazwy wydziału na Wydział Nauk Pedagogicznych. W strukturze Wydziału znajdują się obecnie 3 kierunki: pedagogika, wychowanie fizyczne i praca socjalna. We wrześniu 2014 r. Senat Uczelni powołał na stanowisko Dziekana WNP dr Urszulę Kempińską, która pełniła funkcję do września 2015 r. Od lutego 2014 r. do września 2015 r. funkcję Pełnomocnika Dziekana WNP ds. kierunku wychowanie fizyczne sprawował dr Marek Zieliński.
Od 01 października 2015 r. na Dziekana WNP została powołana dr Beata Płaczkiewicz.
W ramach Wydziału funkcjonuje Instytut Pedagogiki, powołany w 2009 r., którym kieruje prof. dr hab. Zygmunt Wiatrowski.
Na Wydziale działają 2 koła naukowe- od 2000 r. Koło Naukowe Pedagogów „Persona” –opiekun dr Urszula Kempińska oraz od 2011 r. Warsztaty Korczakowskie- opiekun dr Ireneusz Pyrzyk, prof. nadzw. WSHE.
W ramach Wydziału działa również Akademickie Centrum Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej, którego koordynatorem jest dr Joanna Borowiak.
Studenci Wydziału Nauk Pedagogicznych kształceni są przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną wywodzącą się m.in. z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, UKW w Bydgoszczy oraz miejscowych pracowników naukowych.
Studenci Wydziału w ramach realizacji programów studiów odbywają praktyki zawodowe w instytucjach państwowych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych, w znaczny sposób łącząc zdobytą wiedzę teoretyczną z praktyką.
Studenci mogą odbywać praktyki w licznych placówkach edukacyjnych, resocjalizacyjnych i rewalidacyjnych, z którymi Uczelnia ma podpisane umowy o współpracy. Nasi studenci odbywają praktyki np. w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Polskim Związku Niewidomych, w Świetlicy Środowiskowej „Trampolina”, Domu Dziecka „Caritas” Diecezji Włocławskiej, Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku,  Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną „Oligo", Stowarzyszeniu Centrum Niezależnego Życia w Ciechocinku i Hospicjum „Światło" w Toruniu.

W dniu 26 czerwca 2015 r. mury Naszej Uczelni opuścili pierwsi absolwenci kierunku
pedagogika specjalność Wychowanie obronne z edukacją dla bezpieczeństwa


Historia kierunku Praca socjalna

28. 10 2010 r Rada Wydziału Nauk Pedagogicznych pozytywnie zaopiniowała wniosek do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczący utworzenia nowego kierunku: Praca socjalna.Państwowa Komisja Akredytacyjna Uchwałą z dnia 07.04. 2011 r. Nr 236/2011 pozytywnie zaopiniowała wniosek WSHE o nadanie Wydziałowi Nauk Pedagogicznych uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku „praca socjalna” na poziomie studiów I stopnia.
01.10 . 2012 pierwsi studenci nowego kierunku rozpoczęli naukę w murach Uczelni. Zdobywają oni wszechstronną wiedzę, umiejętności kompetencje z zakresu różnorodnych form, mechanizmów i metod pomocy społecznej skierowanej do jednostek i grup dotkniętych trudną sytuacją życiową, znajdujących się w kryzysie, bezrobotnych, wykluczonych społecznie, zagrożonych marginalizacją, przemocą, uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Studenci odbywają praktyki m.in. w centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, placówkach dla bezdomnych oraz zakładach karnych.

W dniu 16 czerwca 2015 r. po raz pierwszy w 20-letniej historii WSHE odbył się egzamin dyplomowy na kierunku praca socjalna do którego przystąpiło 20 studentów. Promotorem prac była dr U. Kempińska.


Historia kierunku Wychowanie fizyczne

W kwietniu 2004 r. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna uzyskuje uprawnienia na mocy Decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na prowadzenie kierunku wychowanie fizyczne.

20150608001

Władze Założyciela WTN, Uczelni i kadra kierunku wychowanie fizyczne 2004 r.
(od lewej dr B. Mroczyński, prof. B.Woltman, prof. Z. Mroczyński, Rektor WSHE Garbacz, dr hab. P. Kowalski, dr hab. T. Jurek, Prezes WTN dr S. Kunikowski)


Poszerzenie oferty edukacyjnej WSHE o kierunek wychowanie fizyczne to zasługa władz Uczelni kadry dydaktycznej ściśle związanej z naukami o kulturze fizycznej oraz przychylności i wsparciu wówczas działających władz samorządowych m. Włocławek.
Inicjatorem powołania kierunku wychowanie fizyczne był dr Bolesław Mroczyński (pierwszy z lewej). Podstawową kadrę dydaktyczną kierunku wychowanie fizyczne tworzyli:
prof.zw. dr hab. Bernard Woltman
prof. zw. dr. hab. Zbigniew Mroczyński
dr hab. Paweł Kowalski
dr hab. Tomasz Jurek
dr Bolesław Mroczyński
Od „Wychowanie fizyczne”, poprzez „Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną” , „Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną i odnową biologiczną” oraz „Wychowanie fizyczne z rekreacja ruchowa i odnowa biologiczną” to przykład zmian od 2004 roku w programach nauczania na kierunku wychowanie fizyczne, których celem jest przygotowanie absolwentów do standardów i wymogów współczesnej szkoły.

20150608002

Studenci kierunku WF sędziami podczas Ogólnopolskiego Biegu Kujawiaka


20150608003

Studenci kierunku WF na obozie letnim


Pierwszą bazę dydaktyczno-sportową kierunku wychowanie fizyczne stanowiły obiekty: Kolegium Novum, Kolegium Maius, Hala Mistrzów, pływalnia „Delfin”, boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz stadion Ośrodka Sportu i Rekreacji.


20150608004

Pierwsi absolwenci kierunku wychowanie fizyczne 2004 - 2007